Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ELEPHANT”
1                     POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1               Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w ramach sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego „Elephant”, działającym pod adresem: www.elephantalarms.com/store.
1.2               Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
1.2.1               Dostawca – firma kurierska, której Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionych Produktów;
1.2.2               Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459);
1.2.3               Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia lub korzystająca z innych usług Sklepu Internetowego;
1.2.4               Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.2.5               Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego;
1.2.6               Produkty – wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
1.2.7               Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219);
1.2.8               Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.elephantalarms.com/store, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Produkty od Sprzedawcy;
1.2.9               Sprzedawca – Elephant Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Heweliusza 18, Poznań 60-281, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613370, NIP: 7831740648, REGON: 364232205, kapitał zakładowy 100.000,00 zł;
1.2.10            Zamówienie – przyjęta przez Klienta oferta Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, którego dokonano zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
1.2.11            Zużyty Sprzęt – urządzenie tego samego rodzaju i pełniące te same funkcje co Produkt będący przedmiotem Zamówienia i Dostawy, którego to urządzenia Klient pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do którego pozbycia się jest obowiązany, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część urządzenia w momencie pozbywania się go.
1.3               Sklep Internetowy prowadzi Sprzedawca.
1.4               Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów lub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.
1.5               Klient jest zobowiązany w szczególności do:
1.5.1               przestrzegania postanowień Regulaminu,
1.5.2               korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
1.5.3               niepodejmowania działań naruszających interes Sprzedawcy w szczególności takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
1.5.4               korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
1.5.5               niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
1.5.6               korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
1.5.7               korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
1.6               Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:
1.6.1               komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
1.6.2               przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
1.6.3               posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
1.7               Spółka informuje, że strona internetowa Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep Internetowy plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
1.8               Klienci mogą w każdym czasie oraz nieodpłatnie, za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego www.elephantalarms.com/store, uzyskać dostęp do Regulaminu oraz sporządzić jego wydruk.

 

2                    PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA
2.1               Klienci mogą składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub na adres poczty elektronicznej:  store@elephantalarms.com (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00). Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone i przyjęte przez Sklep Internetowy.
2.2               Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest:
2.2.1               w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego,
2.2.2               w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail –  podanie w treści wiadomości następujących danych: nazwy Produktu lub Produktów wraz ze wskazaniem przypisanych do nich kodów, wskazanie koloru (jeżeli dany Produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną), ilość zamawianych Produktów, pełne dane teleadresowe do wysyłki, tj. imię i nazwisko lub firmę adresata, numer NIP (w przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu na cele związane z prowadzona działalnością gospodarczą), adres dostawy (ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego (dla Dostawcy).
2.3               Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy za złożone Zamówienie. Sprzedawca realizuje Zamówienia zgodnie z kolejnością ich wpływu, biorąc pod uwagę zarówno Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jak również wysłane poprzez wiadomości e-mail, o których mowa w pkt 2.2.2 Regulaminu.  W dniu wysyłki towaru do Klienta, Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej przy składaniu zamówienia, o wysyłce Produktu.
3                    CENY PRODUKTÓW
3.1               Ceny Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym są wyrażone w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów określonych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r., poz. 1688) zawierają w sobie koszt gospodarowania odpadami w rozumieniu ww. ustawy, a koszt ten jest osobno wyróżniany na stronie danego Produktu.
3.2               Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
4                    FORMY PŁATNOŚCI
4.1               W przypadku złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest również do zapłaty kosztów dostawy Produktów, zgodnie z informacją podaną w trakcie składania Zamówienia, chyba że z przedstawionej oferty wynika, iż Klient jest zwolniony z opłacenia kosztów wysyłki (darmowa wysyłka)..
4.2               Klient może dokonać zapłaty ceny za Zamówienie lub korzystając z płatności drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24. W przypadku skorzystania z usług serwisu Przelewy24.pl po złożeniu Zamówienia Klient zostanie przeniesiony do właściwego serwisu bankowego w celu opłacenia Zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail. W przypadku przerwania ww. płatności przed jej zakończeniem, Klient ma możliwość powtórnego przystąpienia do niej poprzez ponowne otwarcie Sklepu Internetowego i skorzystania z odpowiedniej funkcji przypisanej do specyfikacji nieopłaconego Zamówienia.
5                    CZAS DOSTAWY
5.1               Informacja dotycząca czasu realizacji Zamówienia, tj. termin, w którym Produkt zostanie wysyłany do Klienta znajduje się w opisie Produktu umieszczonym w Sklepie Internetowym.
5.2               Czas oczekiwania na doręczenie przesyłki przez przewoźnika wynosi od 24 godzin do 5 dni roboczych począwszy od dnia, w którym Sprzedawca przekaże Dostawcy Produkty do wysyłki.
5.3               Dostawca doręcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00. W dniu nadania przesyłki Klient otrzymuje wiadomość e-mail wysłaną z adresu  store@elephantalarms.com, zawierającą numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej Dostawcy.
6                    ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA
6.1               Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą jego wydania Konsumentowi. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
6.2               Z chwilą wydania Produktu Dostawcy na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.
6.3               Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Produkty bez wad. W związku z tym Klient powinien zbadać przesyłkę zawierającą Produkty, doręczoną przez Dostawcę, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
6.4               Przed odebraniem Produktów od Dostawcy należy sprawdzić, czy jego opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na Produkt. W przypadku, gdy opakowanie Produktu jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności przedstawiciela Dostawcy sporządzić protokół zgłoszenia szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
6.5               Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia:
6.5.1               uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
6.5.2               niekompletności przesyłki,
6.5.3               niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia
– Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.
6.6               Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktów, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
6.7               W przypadku nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za Zamówienie, które może zostać ponownie przesłane do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt.
6.8               W razie wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.
6.9               Klient i Konsument wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
7                    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1               Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Konsument odstąpić od Zamówienia jako umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. Powyższy termin może według woli Sprzedawcy zostać wydłużony do 30 dni w przypadku oznaczonych Produktów. Jeżeli Umowa sprzedaży dotyczy sprzedaży wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin  do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rozpoczyna swój bieg od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
7.2               Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia jako umowy sprzedaży w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w pkt 1.1.10 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:store@elephantalarms.com , przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia jako umowy sprzedaży należy uznać dzień nadania oświadczenia –oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Zamówienia jako umowy sprzedaży.
7.3               Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
7.4               W razie odstąpienia od Zamówienia jako umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
7.5               W razie odstąpienia od Zamówienia jako umowy sprzedaży, Produkt lub Produkty będące przedmiotem takiego Zamówienia podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu Produktów w stanie zmienionym, gdy zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu, Sprzedawca może żądać odszkodowania.
7.6               Zwrot Produktów powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.7               Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
7.8               W przypadku odstąpienia od Zamówienia jako umowy sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte na potrzeby zapłaty ceny za Zamówienia, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi opłatami.
7.9               Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Produktów do Sprzedawcy nie podlega zwrotowi. Zwrotu Produktów należy dokonać na adres Sprzedawcy: Elephant Sp. z o. o. ul. Jana Heweliusza 18, 60-281 Poznań. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.10            Jeżeli przy dokonywaniu Zamówienia Konsument wybrał inny sposób dostarczenia Towaru niż najtańszy zwykły oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w zakresie przewyższającym wartość najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep Internetowy.
7.11            Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku zawarcia umów:
7.11.1            o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.11.2            w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.11.3            w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.11.4            w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.11.5            w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.11.6            w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.11.7            w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7.11.8            w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7.11.9            w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.11.10        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7.11.11        zawartej w drodze aukcji publicznej;
7.11.12        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7.11.13        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8                    WADY PRODUKTÓW. PROCEDURA REKLAMACYJNA
8.1               Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
8.2               Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z umową.
8.3               Konsument dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Produktu. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Konsumenta, daty zgłoszenia, numeru dowodu sprzedaży, nazwy i ilości reklamowanego Produktu, opisu i rodzaju wady, żądania Konsumenta, telefonu kontaktowego.
8.4               Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Elephant Sp. z o.o., ul. Jana Heweliusza 18, 60-281 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: store@elephantalarms.com
8.5               Uprawnienia Konsumenta regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.
8.6               Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może:
8.6.1               złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo
8.6.2               złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.
8.7               Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
8.8               Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę:
8.8.1               usunięcia wady – żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo
8.8.2               wymiany Produktu – żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
8.9               W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta strony zwrócą sobie nawzajem dokonane świadczenia zgodnie z postanowieniami § 9. Regulaminu.
8.10            Sklep zobowiązuje się powiadomić Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dot. postępowania reklamacyjnego Sprzedawcy będzie przekazywał Konsumentowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Konsumenta dla Konta lub w zgłoszeniu reklamacyjnym.
8.11            Koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedawca.
8.12            Konsument może skorzystać z następujących, przykładowych, pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów dotyczących reklamacji i dochodzenia roszczeń:
8.12.1            może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania między Konsumentem a Sprzedawcą, które miałoby na celu  zakończenie sporu;
8.12.2            może uzyskać bezpłatną pomoc prawną w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej (np. fundacji lub stowarzyszenia), do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
8.13            Informację odnośnie zasad i trybu procedury prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także stronie internetowej https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show& lng=PL. Porady prawne udzielane są również przez Federację Konsumentów zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem telefonu 800 889 866.
8.14            W celu usprawnienia procedury związanej z reklamacją Produktu z tytułu wad, zaleca się skorzystanie przez Konsumenta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej reklamowany Produkt numerem RMA (w widocznym miejscu). Numer ten można uzyskać drogą mailową pod adresem: store@elephantalarms.com.
8.15            Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres: Elephant Sp. z o. o. ul. Jana Heweliusza 18, 60-281 Poznań.
8.16            Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.
8.17            Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.
8.18            W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się rękojmię Sprzedawcy za wady Produktów.
9                    RECYKLING
9.1               Przy odbiorze Produktów objętych Zamówieniem, Klient ma możliwość nieodpłatnego przekazania Dostawcy Zużytego Sprzętu – tzn. przy zakupie Produktu (urządzenie telekomunikacyjne smart security system) Klient może przekazać Dostawcy stare urządzenie podobne do Produktu (jako Zużyty Sprzęt). Za jeden Produkt objęty Zamówieniem Klient może przekazać Dostawcy jeden Zużyty Sprzęt. Klient powinien poinformować Sprzedawcę, że wyraża chęć nieodpłatnego przekazania Zużytego Produktu Dostawcy drogą mailową na adres  store@elephantalarms.com, po dokonaniu zamówienia.
9.2               Klient ma również możliwość nieodpłatnego przekazania Zużytego Sprzętu w punkcie zbierania zużytego sprzętu położonym na terenie dowolnej gminy, np. tej, w której Klient ma miejsce zamieszkania. Na stronach internetowych gminy, w której Klient ma miejsce zamieszkania, może on uzyskać informację o zlokalizowanych w niej punktach zbierania zużytego sprzętu
9.3               Szczegółowe informacje na temat zasad odbierania Zużytych Produktów znajdują się na specjalnej zakładce na stronie internetowej pod adresem:  www.elephantalarms.com.
10                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1            W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
10.2            Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami umów sprzedaży.
10.3            W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami lub świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem. Jednocześnie odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona kwotowo do wysokości zapłaconej ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, tylko za bezpośrednie szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.
10.4            Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie Internetowym, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów.
10.5            Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
10.6            Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Klientów.
10.7            O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Sprzedawca umieści na stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
10.8            Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.
10.9            Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10.10        Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
10.11        Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
10.12        W przypadku posługiwania się przez Klientów niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych.
10.13        Na wypadek gdyby Klient niebędący Konsumentem posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć zgodnie z pkt 10.12 powyżej, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Sprzedawcy podlegają zwrotowi na rzecz Sprzedawcy.
10.14        Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu Internetowego pod adresem www.elephantalarms.com.
10.15        Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego.

 

Załącznik do regulaminu:

Wzór oświadczenia odstąpienia od Zamówienia jako umowy sprzedaży

Załącznik do Regulaminu

________________, dnia_______________

(miejscowość)                                                     

Dane przedsiębiorcy:

Elephant Sp. z o.o.

ul. Jana Heweliusza 18,

Poznań 60-281

adres e-mail: store@elephantalarms.com

Dane Konsumenta:

_____________________

 (imię i nazwisko)

_______________________

 (adres)

_______________________

 (adres c.d.)

Elephant Sp. z o.o.

ul. Jana Heweliusza 18

60-281 Poznań

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD ZAMÓWIENIA JAKO UMOWY SPRZEDAŻY

                Oświadczam w imieniu własnym, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od Zamówienia jako umowy sprzedaży zawartej dnia ________________, dotyczącej następujących produktów: _________________________ .

Towary zostały dostarczone dnia _______________ .

__________________

(czytelny podpis)